Followers

Tuesday, 8 November 2011

BAHASA MELAYU - KATA NAMA


KATA NAMA

Kata nama ialah kata yang merujuk kepada manusia, binatang, tempat, benda, dan sebagainya. Kata nama digolongkan kepada tiga kumpulan iaitu

a) Kata Nama Am
b) Kata Nama Khas
c) Kata Ganti Nama


Kata Nama Am
Kata Nama Am digunakan bagi merujuk kepada benda, orang, tempat, jawatan atau pangkat.Kata Nama Am
Contoh
Contoh Ayat
Benda
kereta, televisyen, buku, komputer
1.Saya ada sebuah komputer.
2. Kereta itu bergerak laju.
Orang/manusia
Doktor, peguam, penulis, arkitek
1.Peguam itu bijak.
2.Dia arkitek.
Haiwan
Kucing, harimau, naga, kuda
1.Kuda berlari pantas.
2.Itu kucing saya.
Tempat
Kampung, padang, dewan, bandar
1.Kampung itu terletak jauh  
   dari sini.
2.Dewan itu besar.Kata Nama Khas
Kata Nama Khas digunakan untuk menerangkan benda yang benyawa dan tidak bernyawa. Contoh-contohnya nama manusia, binatang, benda, tempat dan lain-lain.

Kata Nama Khas
Contoh
Contoh Ayat
Benda
Proton waja, Parker, Casio, Toyota
1.Jam Casio itu cantik.
2. Proton Waja kereta buatan
    negara kita.
Orang/manusia
Jefri, Amin, Mak Cik Limah, Pak Malau
1.Pak Malau menghalau  
   lembu.
2.Amin seorang guru.
Haiwan
Si Tompok, Sang Belang, Si Putih
1.Si Tompok mengejar tikus.
2.Sang Belang sangat garang.
Tempat
Malaysia, Johor, Kuala Lumpur
1.Ibu negara Malaysia ialah
   Kuala Lumpur.
2.Saya berasal dari Johor.
Jawatan
Leftenan Muda, Perdana Menteri, Menteri Besar Johor
1.Abang saya berjawatan
   Leftenan Muda dalam
   tentera.
2.Perdana Menteri Malaysia
   merasmikan sekolah itu.  


Kata Ganti Nama
Kata Ganti Nama Diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama. Kata Ganti Nama diri terbahagi kepada lima golongan iaitu
a)      Kata ganti nama diri.
b)      Kata ganti nama tanya.
c)       Kata ganti nama tempat.
d)      Kata ganti nama tunjuk  
e)      Kata ganti nama tak tentu.

No comments:

Post a Comment

LAGU

Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan sangat penting dalam pendidikan sesebuah negara kerana mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangasaan menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan insan yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berketrampilan, berakhlak mulia, seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Matlamat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomumikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, matlamat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Bahasa Malaysia Tahun Satu)

Matlamat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubalkan untuk membolehkan murid berketrampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

Objektif

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk :

1. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul;

2. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat yang betul;

3. mendengar, memahami dan memberikan respon berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;

4. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila;

5. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

6. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila;

7. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila;

8. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul;

9. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

10. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respon dengan betul;

11. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

12. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca;

13. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;

14. menulis secara makanis dengan betul dan kemas;

15. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;

16. menulis imlak dengan betul;

17. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

18. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;

19. mengedit dan memurnikan hasil penulisan;

20. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber;

21. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan dan

22. mengharyati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti bahasa.