Followers

Friday, 9 December 2011

KATA SENDI NAMAKATA SENDI

Contoh-contoh:

1) Encik Hassan sangat sayang akan anak-anaknya.
2) Saya amat benci akan perbuatan-perbuatannya yang keji itu.
3) Bapa saya bekerja dari pagi hingga larut malam.
4) Ganai berasal dari Miri, Sarawak.
5) Kakak menerima surat daripada ayah yang bekerja di Singapore.
6) Beg tangan ini diperbuat daripada kulit buaya.
7) Ayah menyembelih ayam dengan pisau yang tajam itu.
8) Sarah belajar di sekolah yang sama dengan Aziz.
9) Murid-murid sedang menunggu bas di perhentian bas.
10) Perlawanan bala sepak itu akan berlangsung dari hari Isnin hingga hari Rabu.
11) Encik Johari dan keluarganya telah pulang ke kampung.
12) Haslina ialah anak kedua kepada Encik Helmi.
13) Bola ini ditendang oleh budak yang nakal itu.
14) Ibu berbuat demikian untuk kebaikan Hussein.
15) Pada pendapat saya, jalan ini harus diperluas lagi.
16) Majlis ini akan bermula pada pukul 8 malam.

PENJODOH BILANGAN


PENJODOH BILANGAN

CONTOH-CONTOH:

1)Pasangan itu ada dua orang anak lelaki.
2) Bapa membeli sepuluh cucuk sate daripada penjaja itu.
3) Beberapa orang murid telah didenda oleh guru disiplin.
4) Sebahagian daripada rambutan itu belum masak.
5) Para hadirin dijemput masuk ke dalam dewan.
6) Ridzuan merupakan anak kedua Encik Kamarul.
7) Lili mendapat tempat pert dalam pertandingan poster itu.
8) Abang telah makan seperdua daripada kek itu.
9) Saya menyimpan separuh daripada wang belanja ke dalam tabung.
10) Selepas jamuan, murid-murid pun balik ke rumah masing-masing.
11) Tiap-tiap hari, saya menolong ibu menyiram pokok bunga.
12) Setiap warganegara patut taat kepada negaranya.
13) Kedua-dua orang murid itu telah dimarahi guru kerana bercakap bohong.
14) Beratus-ratus guni beras telah dihantar ke kawasan yang mengalami kemarau.
15) Berpuluh-puluh orang telah kehilangan rumah dalam kebakaran itu.

KATA GANDA
KATA ADJEKTIF

KITA ANAK MALAYSIA KITA CINTAI NEGARA KITA

KITA GEMBIRA, KITA BANGGA MENJADI WARGANEGARA MALAYSIAMonday, 5 December 2011

KATA GANDA

Kata ganda ialah kata yang terhasil atau terbentuk daripada kata yang digandakan atau diulang, sama ada sebahagian atau keseluruhannya.

Kata ganda terbahagi kepada empat jenis ,iaitu :
a.kata ganda penuh/seluruh
b.kata ganda separa
c.kata ganda berima/bersajak
d.kata ganda berimbuhan 

Menurut Sistem Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu,setiap kata ganda (kecuali kata ganda separa) mesti dieja dengan menggunakan tanda sempang (-). 

 
Kata Ganda Penuh/Seluruh
Kata ganda penuh atau seluruh ialah kata dasar yang diulang tanpa mengalami perubahan bunyi dan bentuk, sama ada berimbuhan ataupun tidak .Kata ganda penuh atau seluruh boleh berlaku pada empat kata yang utama ;iaitu kata nama ,kata kerja ,kata adjektif dan kata keterangan.

Kata Ganda Separa
Kata ganda separa terbentuk apabila kata dasar diambil sebahagian sahaja , iaitu melibatkan pengulangan suku kata pertama pada kata dasar . Kata ganda separa terbentuk daripada kelas kata nama sahaja .


Kata Ganda Berima / Bersajak 
Kata ganda berima atau bersajak ialah kata ganda yang mengalami perubahan bunyi apabila digandakan.Kata Ganda Berimbuhan 
Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan,sama ada yang berupa awalan, akhiran, apitan, atau sisipan. Kata ganda berimbuhan berlaku pada empat kelas kata yang utama ; iaitu kata nama ,kata kerja ,kata adjektif dan kata keterangan .

LAGU

Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan sangat penting dalam pendidikan sesebuah negara kerana mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangasaan menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan insan yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berketrampilan, berakhlak mulia, seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Matlamat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomumikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, matlamat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Bahasa Malaysia Tahun Satu)

Matlamat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubalkan untuk membolehkan murid berketrampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

Objektif

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk :

1. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul;

2. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat yang betul;

3. mendengar, memahami dan memberikan respon berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;

4. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila;

5. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

6. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila;

7. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila;

8. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul;

9. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

10. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respon dengan betul;

11. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

12. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca;

13. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;

14. menulis secara makanis dengan betul dan kemas;

15. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;

16. menulis imlak dengan betul;

17. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

18. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;

19. mengedit dan memurnikan hasil penulisan;

20. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber;

21. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan dan

22. mengharyati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti bahasa.